Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

 
webboardmy findrulecontact
หน้า: 1 ตอบส่งกระทู้นี้พิมพ์
ผู้เขียน กระทู้: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิช  (อ่าน 384 ครั้ง)
add
« เมื่อ: 16 พ.ค. 13, 10:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นายสุทธิพงษ์ สาชะรุง

บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านทักษะพื้นฐานด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2555
โรงเรียนโนนจานวิทยา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด คือ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและสร้างขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 1 ฉบับ เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ Pre-test - Post-test Control Group Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2) ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับเนื้อหา (Index of Item Object Congruence: IOC) 3) ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทอสอบ 4) ค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทอสอบ 5) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามวิธีของคูเดอร์- ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) KR - 20 6) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนแบบสำเร็จรูปด้วยสูตร E1/E2 7) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน t – test dependent
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ
75.08 / 77.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลจากการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.5484หรือคิดเป็นร้อยละ 54.84
3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโนนจานวิทยา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยสรุป การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง Tense กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาด้านทักษะพื้นฐานด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้น และผู้เรียนมีความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags :
หน้า: 1 ตอบส่งกระทู้นี้พิมพ์
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ตัวมีขีดกลาง|ตัวเรืองแสงตัวมีเงาตัวอักษรวิ่ง|จัดย่อหน้าอิสระจัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา|เส้นขวาง|
Sanook! TV : ใส่ code ของคลิปวิดีโอ ระหว่าง [sanookclip=480,392].....[/sanookclip]Sanook! Radio : ใส่ code ของเพลงหรือสถานีเพลง ระหว่าง [sanookradio=320,60].....[/sanookradio]ใส่แฟลชflickr : ใส่ URL ของรูปจาก flickr ระหว่าง [flickr].....[/flickr]photobucket : ใส่ HTML Tag ของ photobucket ระหว่าง [photobucket=448,361].....[/photobucket]slide : ใส่ code ของ slide ระหว่าง [slide=426,320].....[/slide]Windows Media Player: ใส่ URL ของ wma,wmv,mp3,.. ระหว่าง [wm=320,304].....[/wm]YouTube: ใส่ URL ของ youtube ระหว่าง [youtube=425,350].....[/youtube]sanookvideoใส่รูปใส่ไฮเปอร์ลิ้งค์ใส่อีเมล์ใส่ลิ้งค์ FTP|ใส่ตารางใส่แถวของตารางใส่คอลัมน์ตาราง|ตัวยกตัวห้อยตัวพิมพ์ดีด|ใส่โค้ดใส่การอ้างถึงคำพูด|ใส่ลีสต์
คำแนะนำ: สามารถใส่เพลง/หนัง (wma, wmv, mp3, ...) โดยใช้ ได้นะคะ
q*061 q*062 q*064 q*069 q*070 q*071 q*072 q*073 q*074 q*075 q*076 q*077 q*078 q*026 q*027 q*029 q*030 q*031 q*032 q*033 q*034 q*035 q*038 q*039 [เพิ่มเติม]
แนบไฟล์:
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต: 20000000 KB, ต่อความคิดเห็น: 4
จำลองการตรวจสอบ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
มีตัวหนังสืออยู่ทั้งหมด 4ตัวอักษรในรูปภาพนี้


พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
กระทู้ติดหมุด
โพลล์
:  
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม