หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 47 ครั้ง)
Guest
จักรภัทร. ชาบุญมี
เรทกระทู้
« เมื่อ: 8 ส.ค. 18, 10:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่องานวิจัย    การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
                  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 
ชื่อผู้วิจัย        นายจักรภัทร   ชาบุญมี
ปีที่ทำการศึกษา  2560
                     
บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 80/80  2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD   เรื่องความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  ตามเกณฑ์ 0.50   3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  จำนวน  23 คน  เครื่องมือที่ใช้ศึกษาประกอบไปด้วย    1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  จำนวน 8 เล่ม 
2. แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8  แผน  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 
       ผลการศึกษาพบว่า 
1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STADเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  เท่ากับ83/86.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
     2)  ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  ที่เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STADเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีค่าเท่ากับ 0.7332 คิดเป็นร้อยละ 73.32   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คือ 0.50
     3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  เรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวาง
วิทยานุกูล  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
     4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  โดยรวมอยู่ในระดับโดยรวมอยู่ในระดับ มาก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ส.ค. 18, 21:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกาแป๊ะฮูลู)
ผู้วิจัย   นายสุรกฤษณ์  ชายเกตุ  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ปีการศึกษา   2560

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สูงกว่าก่อนเรียน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
          กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกาแป๊ะฮูลู) สังกัดเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ
          ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.67/83.23 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค มีค่าเท่ากับ 0.4773 ซึ่งหมายถึง นักเรียนมีความก้าวหน้า ในการเรียนร้อยละ 47.73  แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปสามารถช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง  3) นักเรียน                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม