หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (อ่าน 24 ครั้ง)
Guest
สมพร
เรทกระทู้
« เมื่อ: 5 มี.ค. 19, 14:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้       ในเป้าหมายของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม และความสอดคล้องของหลักการ
กับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการด้านผู้บริหารและครู ด้านระบบบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านทรัพยากร และด้านสภาพแวดล้อม
(3) ประเมินกระบวนการการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับกิจกรรมจริยธรรมวิถีอิสลาม กิจกรรม
วันสำคัญ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิตและกิจกรรมการจัดการสอนแบบบูรณาการ (4) ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความคาดหวังในการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และพฤติกรรม       มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน  89  คน  ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 51 คน ครู จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษา           ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน และผู้ทรงวุฒิ จำนวน 5 คนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 1)  แบบสอบถามประเมินประเด็นบริบทก่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) แบบสอบถามประเมินประเด็นปัจจัยนำเข้า ประเมินระยะต้นและระหว่างโครงการ 3) แบบสอบถามประเมินประเด็นกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนด้านผลผลิตเกี่ยวกับความคาดหวัง การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 6) แบบสอบถาม   ความคิดเห็นด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์         ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
ผลการประเมิน โดยภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวม
ของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือ
         1. ผลการประเมินประเด็นบริบทของโครงการในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก ( =4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ของเป้าหมาย ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม และความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
   2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50)  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่        ด้านสภาพแวดล้อม ด้านทรัพยากร ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านระบบบริหารจัดการและ             ด้านผู้บริหารและครู
3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการของโครงการ ในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์      การประเมินและอยู่ในระดับมาก ( =4.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต กิจกรรมจัดการสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น กิจกรรมจริยธรรมวิถีอิสลาม และกิจกรรมวันสำคัญ
4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ ในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด( =4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีค่าความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากและมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ความคาดหวังการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พฤติกรรมมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5. ผลการประเมินโครงการ ในภาพรวมของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  คือ ประเด็นปัจจัยนำเข้าของโครงการและประเด็นผลผลิต
ของโครงการ ประเด็นการประเมินอยู่ในระดับมาก  คือ  ประเด็นบริบทของโครงการและประเด็นกระบวนการของโครงการ โดยตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด 6 ตัวชี้วัด และอยู่ในระดับมาก 12 ตัวชี้วัด   
               ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินในครั้งต่อไป   
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย
2. การดำเนินโครงการควรมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน เพื่อตรวจสอบผลผลิตในดำเนินการประเมินโครงการทุกปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมิน
มาเปรียบเทียบในการดำเนินการโครงการต่อไป
3. ควรนำผลการวิจัยที่ได้ ไปขยายผลในการปรับปรุงโครงการคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย เพื่อพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินโครงการต่อไป
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม