หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ดีป้า แนะการเกษตรยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทันสมัยครบทุกมิติ  (อ่าน 4 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 18 ส.ค. 19, 22:28 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ดีป้า แนะการเกษตรยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทันสมัยครบทุกมิติ

เร่งส่งเสริมผู้นำภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้และเข้าใจ

พร้อมพัฒนาทักษะครบวงจร เพื่อเข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง

ดีป้า เผยความสำคัญของการพัฒนาคนสู่ภาคเกษตรสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทันสมัยครบทุกมิติ พร้อมเปิดหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 ให้ผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารได้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรที่ทันสมัยครบทุกมิติ รวมถึงการบริหารจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง


ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวในงานเปิดหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (Chief of Digital Agro Business) รุ่นที่ 1 ว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนใจสมัครเข้ามาอบรมกันมาก เพราะท่านเหล่านี้เปรียบเสมือนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ทุกวันนี้องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยทางด้านนวัตกรรมเกษตร แนวทางการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ที่ทันสมัย ได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาช่วยเพิ่มผลในการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่ในมิติต่างๆ เช่น IoT, Drone, AI, Cloud, Robot, AR & VR, Big Data Management, Blockchain เป็นต้น

รวมถึงความรู้ทางการบริหารจัดการและการตลาด ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“เชื่อว่าผู้ที่ผ่านการหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 1” (CDA#1) ในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร ช่วยลดปัญหาของเกษตรกรไทยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป”


สำหรับผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 54 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารภาครัฐ จำนวน 11 คน ได้แก่ 1.นางสาวจีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์ 2. นายชยันต์ ศิริมาศ 3.นางณพิชญา เทพรอด 4.นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง 5.พลอากาศตรีนพดล วีรยางกูร 6.นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 7.นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย 8.นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดี 9. นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ 10.นายศุภกร สิทธิไชย 11.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ส่วนผู้บริหารวิสาหกิจและองค์กรมหาชน จำนวน 8 คน ได้แก่ 1.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ 2. นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว 3.นางสาวเพชรดา อยู่สุข 4.นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 5. นายไพศาล หงษ์ทอง 6. นายวิรัช วาณิชธนากุล 7.นายสมชาย กองกลม 8.นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง สำหรับผู้บริหารภาคเอกชน 36 คน ได้แก่ 1.นางสาวเกศ อัศวทองกุล 2.นายคเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ 3.นางสาวเจน กิตติรัตนไพบูลย์ 4.นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ 5.นายชูเกษ อุ่นจิตติ 6.นางสาวณัชชา แสงสุรศักดิ์ 7.นางสาวณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ 8.นายดนัย ปฐมวาณิชย์ 9.นายดี จันทร์ศุภฤกษ์ 10.นายดุสิต พิทยาธิคุณ 11.นายทัฬห์ สิริโภคี 12.นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 13.นายธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ 14.นายธีรพงษ์ รักษ์ธนานนท์ 15.นางสาวนริภรณ์ เลิศวัฒนาเสรี 16.นางสาวบังอร เกียรติธนากร 17.นายประวิทย์ ธงชัยระวีวัฒน์ 18.นายมงคล ยศสุนทร 19.นายมิตรดนัย สถาวรมณี 20.นายยุพธัช ยิบอินซอย 21.นายรัชกฤต สงวนชีวิน 22.นายรัฐพล เลาหวิศิษฎ์ 23.นางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ 24.นางสาววรนัดดา อนาวิล 25.นายวัลลภ อนันต์พูลทรัพย์ 26.นายวิศิษฎ์ เตชาวัฒนากูล 27.นายศาสตรา สิทธิสาร 28.นายสดุดี ลิ่มวิไลกุล 29.นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ 30.นางสาวสุธารัตน์ เพิ่มทรัพย์ 31.นายสุนทร ทองมี 32.นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ 33.นางสาวหทัยรัตน์ ฐิตยวานิชย์ 34.นางสาวอลิสา เลิศเดชเดชา 35.นายอภิจิต เจริญเวชชการ 36.นายอาทิตย์ มนัสจินดาวงศ์
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม